Regulamin

Regulaminy poszczególnych gier dostępne są na forum.

http://esport.notosport.pl/forum

1) O NAS

 1. Właścicielem Notosport.pl jest Michał Małolepszy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Małolepszy FOC wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kwiatowa 2, 05-101 Janówek Drugi, NIP 5361935275 , REGON 380169090, adres poczty elektronicznej: ekipa@esport.notosport.pl, numer telefonu kontaktowego: 791-711-976 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Portal Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Portalu. Obok Usługodawcy w Portalu Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Portalu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Portal Usług Elektronicznych.

2) DEFINICJE

 1.  Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, internetowy formularz dostępny w Portalu Internetowym umożliwiający Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą.
b. KALENDARZ – Usługa Elektroniczna, internetowy kalendarz zawierający informacje o wydarzeniach i rozgrywkach sportowych.
c. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
d. REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu Internetowego.
e. PORTAL INTERNETOWY, PORTAL, NOTOSPORT.PL – Portal internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://notosport.pl.
f. TABELA WYNIKÓW – Usługa Elektroniczna, zestawienie informacji dotyczących wyników rozgrywek sportowych.
g. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
h. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
i. USŁUGODAWCA – Michał Małolepszy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Małolepszy FOC wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kwiatowa 2, 05-101 Janówek Drugi, NIP 5361935275 , REGON 380169090, adres poczty elektronicznej: ekipa@esport.notosport.pl, numer telefonu kontaktowego: 791-711-976

j. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) O PORTALU NOTOSPORT.PL I JEGO PODSTRONIE ESPORT.NOTOSPORT.PL

 1. Esport.Notosport.pl jest podstroną regionalnego portalu informacyjnego NOTOSPORT.PL przeznaczonym dla osób interesujących się sportem, zawierającym artykuły i informacje dotyczące sportowców, klubów, rozgrywek oraz wirtualny kalendarz rozgrywek i tabelę wyników.
 2. Za pomocą Portalu Internetowego nie ma możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Portalu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Portalu Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  a. Kalendarz;
  b. Baza Informacji;
  c. Formularz Kontaktowy.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Portalu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

6) KALENDARZ

 1. Kalendarza zawiera informacje o nadchodzących rozgrywkach i innych wydarzeniach sportowych w województwie mazowieckim.
 2. Korzystanie z Kalendarza rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Portalu Internetowym.
 3. Skorzystanie z Kalendarza ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niego.

7) TABELA WYNIKÓW

 1. Tabela Wyników zawiera wyniki rozgrywek sportowych w Polsce, uporządkowane według dziedzin sportu oraz tabele ligowe.
 2. Korzystanie z Tabeli Wyników rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Portalu Internetowym.
 3. Skorzystanie z Tabeli Wyników ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

8) FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Formularz Kontaktowy umożliwia Usługobiorcy przesyłanie zapytań, uwag lub informacji Usługobiorcy.
 2. Korzystanie z Tabeli Wyników rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Portalu Internetowym. Przesłanie wiadomości następuje po wykonaniu przez Usługodawcę łącznie dwóch kolejnych kroków: (1) po wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (2) kliknięciu pola „Wyślij”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
 3. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę.

9) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Portalu, poczta elektroniczna (e-mail: ekipa@esport.notosport.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Kwiatowa 2, 05-101 Janówek Drugi), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Portalu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Portalu, pocztą elektroniczną (e-mail: ekipa@esport.notosport.pl) oraz pocztą tradycyjną (ul. Kwiatowa 2, 05-101 Janówek Drugi).
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 9 Regulaminu.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalu Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Notosport.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Portalu
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany dotyczące odpłatności, zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane takiej umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do korzystania z Portalu,
Zespół E-Sport Notosport.pl

15) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
_____________________________________________________________
[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.